Om ENaT

ENaT drivs av utbildningsförvaltningen i Enköping. Uppdraget är att öka intresse för NO och teknik genom att arbeta med experiment och programmering.

Foto på Maria, Daniel och Marie.

Pedagogerna Marie, Daniel och Maria.

Verksamheten vänder sig till alla lärare och elever i åldersgruppen 6-15 år. ENaT är gratis att använda för alla grundskolor i Enköpings kommun.

ENaT reser runt till kommunens alla skolor och skolbesöken sker under i förväg överenskomna veckor. Verksamheten bedrivs under perioden från mitten av november till slutet av mars. Skolans storlek avgör antalet dagar som skolenheten erbjuds.

Man kan också låna våra lådor för att arbeta med materialet i den egna klassen.

Naturvetenskap och teknik

ENaT erbjuder olika teman inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik. Varje besök startar med en gemensam planering på skolan några veckor före besöket. Skolans ENaT representant är sammankallande till det mötet. Med på mötet ska alla lärare som kommer att få besök i sin klass vara. ENaT representanten från skolan är givetvis närvarande och minst en av oss från ENaT. Den gemensamma planeringen gör att läraren lättare kan lägga upp sin undervisning så att vårt besök blir en del av en helhet för eleverna.

I alla teman arbetar vi med delar av det centrala innehållet i teknik och de naturvetenskapliga ämnena i Lgr 11. Vi vill att läraren planerar in våra teman som en del i sin pedagogiska planering. Vårt arbetssätt ger eleverna möjligheter att träna på de förmågor som kunskapskraven anger.

Upptäckarlust och nyfikenhet i fokus

Våra teman utgår från lärarnas och elevernas behov av att ställa frågor. Alltså en pedagogik som utgår från upptäckarlust och nyfikenhet.

Vi vill också inspirera till mer experimentell undervisning som en del av det entreprenöriella lärandet.

Ett klassbesök tar en halv eller hel dag, beroende på vilket tema det gäller och önskemål från skolan. Besöket sker på skolan i ett vanligt klassrum. Nästan all utrustning som behövs för temat har ENaT med sig. Om det behövs ytterligare material är det noga uttryckt i körschemat för dagen och är saker som oftast redan finns på skolan som papper, lim och saxar.

Organisation

Tre pedagoger är den operativa delen av ENaT. På halvtid genomför vi klassbesök, lärarfortbildningar och utvecklar verksamheten.

En styrgrupp med verksamhetscheferna för stöd och utveckling samt grundskolan, en rektor och en lärare från varje stadium i grundskolan följer upp och styr verksamheten.

ENaT har också ett nätverk med lärare från alla kommunens grundskolor. Nätverket har som uppgift att vara ett bollplank till verksamheten, och ENaTs förlängning ut till skolorna.

Vårt nätverk

ENaT har ett alldeles eget nätverk med intresserade pedagoger från kommunens 15 grundskolor, både de kommunala och de fristående.

Nätverkets roll och en representants uppgifter:

 • Nätverket är ENaT bollplank ute på skolorna som kan ge oss respons och feedback.
 • Nätverksrepresentanten får information om när ENaT kommer och besöker skolan, och hur många pedagogdagar varje skola blivit tilldeladre. Utifrån det gör man en egen prioritering på skolan hur man vill fördela ENaTs tid och vilka teman som man vill arbeta med.
 • Nätverksrepresentanten kallar ENaT och alla lärare som ska få besök till ett planeringsmöte där vi kan fastställa detaljerna för ENaTs besök tillsammans.
 • Nätverket träffas för erfarenhetsutbyte och planering på eftermiddags tid, 1 gång per termin. Mötet sker på någon av kommunens skolor och vi får chans att ta del av deras undervisning i teknik och de naturvetenskapliga ämnena.
 • Fortbildning, en hel- eller halvdag per läsår bjuder ENaT in nätverksrepresentanterna till fortbildning. Målet är att erbjuda lite extra inspiration och att få nya idéer. kring undervisning i NO och teknik.
 • Antalet representanter i nätverket varierar beroende på storlek på skolan och intresse. Om du är intresserad att vara med är du välkommen att höra av dig.

Arbetssätt

ENaT erbjuder olika teman inom ämnesområdena natur­vetenskap och teknik. Skolan vi besöker väljer vilket tema som passar deras verksamhet och ålder bäst. Vår tanke och önskan är att vår temadag ska komma in i ett sammanhang där eleverna antingen redan arbetar med området eller att de kommer att arbeta vidare efter vårt besök.

Vi delar in vårt arbete i tre delar:

 1. Skolbesök. Praktiska temabesök som vi gör ute i klassrummen tillsammans med elever och lärare. Besöken förbereds på planeringsmöten. Vi gör skolbesök fyra dagar i veckan under vår ENaT-period som sträcker sig från november till mars. Våra klassrumsbesök ska ses som en parallellprocess där läraren får fortbildning i handling samtidigt som eleverna arbetar med temat.
 2. Nätverk. Ett nätverk med representanter från alla skolor finns inom verksamheten. Nätverket tipsar ENaT om skolornas behov. Det är en viktig kanal för kommunikation mellan ENaT och kommunens skolor och pedagoger. Representanterna i nätverket får information om när ENaT besöker skolan. De kallar ENaT och alla berörda pedagoger till ett planeringsmöte inför besöket.
 3. Lärarfortbildning. Vi genomför utbildningsdagar och kortare pedagogiska träffar för nätverk och intresserade pedagoger. Skolor och arbetslag har möjlighet att komma med förfrågningar om egna utbildningsdagar.

Skolverkets NT-satsning

ENaT:s pedagoger är Enköpings kommuns representanter i Skolverkets NT-satsning. Målet med NT-utvecklarnas arbete är att genom handledning och kollegialt lärande bidra till att utveckla undervisningen med eleverna i fokus. NT-utvecklarna träffas, utbyter erfarenheter och utbildas genom fysiska träffar och på distans med speciellt utvalda utbildare inom bland annat handledning, skolutveckling och ämnesdidaktik.

Genom det nationella nätverket och utbildningen utvecklar NT-utvecklarna kunskap inom bland annat:

 • systematiskt kvalitetsarbete
 • processledning
 • bedömning för lärande
 • språkutvecklande arbetssätt.

De tränar också på att använda olika verktyg som behövs för att verka som lokala skolutvecklare. Nätverket och grundutbildningen pågick under två och halvt år, 2014-2016, med en omfattning på en dag i veckan där NT-utvecklarna kontinuerligt utvecklades genom handledning och utbyter erfarenheter. NT-utvecklarnas kollegiala arbete i skolan startar direkt och fortgår parallellt med utbildning och efter den.

ENaT som kursledare

ENaTs pedagoger kan verka som kursledare när en grupp pedagoger vill använda skolverkets moduler för kollegialt lärande kring NO och teknik.

Läs mer om vilka moduler som finns att välja mellan på Skoverkets Lärportalen.

Är du intresserad av ett samarbete kring detta så hör av dig till pedagogerna på ENaT.

Kontakta oss

Har du frågor om ett tema, eller vill du låna en temalåda? Då är det bara att höra av dig till oss.

Adress: Hornugglegränd 9

Marie Norelius
Telefon: 070-331 19 17
E-post: marie.norelius@enkoping.se

Maria Hjortman
Telefon: 0171-62 57 67
E-post: maria.hjortman@enkoping.se

Daniel Holm
Telefon: 0171-62 5294
E-post: daniel.holm@enkoping.se

Följ oss i sociala medier