Bygga fordon konstruktion

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter beskrivning.

Målgrupp och tid

 • Årskurs 1-3.
 • Halvdagsaktivitet.
 • Max 10 grupper.

Temat i korthet

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter beskrivning och löser med dem en del uppgifter samt försöker förstå några olika begrepp såsom: ritning, skiss, axel, konstruktion, funktion, hållbarhet, sammanfoga, material, stabilitet, mekanismer, gravitation, friktion.

Försök att använda ENaT dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete.

Kopplingar till Lgr 22

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Text från sida åtta i läroplanen:

 • ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Undervisningen temat ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll åk 1-3

Teknik

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysi­ska och digitala modeller.

Naturorienterande ämnen

Kraft och rörelse

Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och obser­veras vid lek och rörelse.

Förarbete

Förberedelse för läraren att göra eller plocka fram:

 • Max tio arbetsplatser för 2-3 elever.
 • Ett bord i främre delen av klassrummet, att plocka upp grejer på.
 • Ett rum eller korridor med fri golvyta att köra modellerna på eller om det inte går ställa bänkarna i en hästskoform.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Helst två i varje grupp (se nedan)

Övrigt material tar ENaT med sig.

Det är bra om eleverna är förbereda inför vår dag och vet vad den handlar om samt vilka saker som de ska träna på och lära sig.

Gå igenom begreppen

ritning, skiss, axel, konstruktion, funktion, hållbarhet, sammanfoga, material, stabilitet, mekanismer, gravitation, friktion

Grupper

Vi kommer att arbeta med tio grupper. Ju färre deltagare det är i varje grupp desto bättre, dock max tre per grupp. Läraren delar in eleverna i grupper i förväg. Det har visat sig att det ofta är bra att arbeta i homogena grupper med snabba, drivande elever i samma grupp och lite mer noggranna, eftertänksamma elever i andra grupper. Flickor och pojkar för sig kan fungera bra.

Temadagen

Uppgift

Vi ska med hjälp av k´nex byggbitar konstruera fordon både efter egna ideér och efter beskrivning och med dem lösa en del uppgifter som hjälper oss att förstå några olika begrepp (se ovan). Dessa begrepp kan gärna introduceras före vårt besök.

Efter varje uppdrag diskuteras vilka av ovanstående begrepp vi arbetat med under försöket.

Arbetsgång

Innan eleverna får första uppdraget har vi en kort introduktion om hur k´nex fungerar och olika sätt att sammanfoga delar.

 • Låt eleverna sortera lådans k´nex-delar och räkna att alla bitar finns (se inplastad bild).
 • Gör en EPA-övning med frågeställningen vad som menas med en konstruktion.
 • Varje grupp bygger ett fordon enligt beskrivning i form av inplastat papper med tre foton ur olika vinklar. Jämför med färdig modell om det är svårt att se alla detaljer.
 • När fordonet är färdigbyggt får eleverna provköra bilen på golvet. Kontrollera att hjulen går fritt så att friktionen minimeras.
 • Bygg upp några ramper att provköra från.
 • Gör en EPA-övning kring frågeställningen vad som menas med ett fordon.
 • Plocka isär bilen och konstruera ett nytt fordon utifrån egna idéer. Samarbeta i gruppen.
 • När en grupp är klar med en konstruktion får de visa de andra eleverna vad de har byggt och berätta hur de har tänkt utifrån begrepp som funktion, stabilitet, hållbarhet m.m. Betona att det är helt ok att lära sig av kompisars smarta idéer och härma.
 • Plocka isär igen och bygg flera konstruktioner.
 • Avsluta med att kontrollräkna alla bitar i lådan. Sortera, räkna.

Efterarbete

Repetera begreppen vi arbetat med och gör fler försök kring dessa.

Konstruera mera rörliga modeller tillsamans med eleverna.

Pop-up bäcker är exempel på hur man kan arbetat med sagor och teknik.

Låna lådan

Du är välkommen att låna vår temalåda för att använda den i din egen undervisning.

Litteratur

Hans Persson Teknikgrytan (ISBN 978-91-86917-00-5) är en inspirerande bok med många enkla teknikförsök.