Kriminallabb

Att finna svar på en kriminalgåta stimulerar alla till naturvetenskapligt arbete. Här får man prova på att försöka lösa ett "mordfall" i ett tvärvetenskapligt tema med både experiment och skrivarbete.

Målgrupp och tid

 • Årskurs 5-7.
 • Heldagsaktivitet.
 • 8 grupper.

Temat i korthet

I klassrummet iscensätter vi en brottsplats. Med hjälp av kemins metoder och idogt spaningsarbete letar vi fram ledtrådar för att fina den skyldige. Vi följer upp och analyserar olika spår från brottsplatsen. Temat genomförs i årskurs 5-7.

Kopplingar till Lgr 22

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Text från sida åtta i läroplanen:

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Följande teman tränar delar av nedanstående vetenskapliga och tekniska förmågor.

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Svenska

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Tala, lyssna och samtala

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och sakprosatexter

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt -kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Kemi

Kemin i naturen

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemins metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Förarbete

Klassrummet

 • Ett bord längst fram i klassrummet för att plocka upp grejer på.
 • Förbereda gruppindelning av klassen. Klassen ska delas in i exakt 8 grupper som kommer att undersöka var sin del av brottsplatsen. Varje grupp har en egen arbetsplats i klassrummet.
 • Eleverna behöver penna och anteckningsmaterial.
 • Vi arbetar i ett vanligt klassrum. Vi behöver också ett låsbart grupprum (ca 5 gånger 5 m) eller liknande där brottsplatsen ska dukas upp.
 • I ett experiment ska vi elda upp garntrådar. Detta måste göras på en plats som inte har rökdetektor kopplat till brandlarm.
 • Finns en labsal att tillgå kan vi göra laborationerna där. Annars går det bra i ett vanligt klassrum.
 • Övrigt material tar ENaT med sig.

Vi behöver komma in för att förbereda brottsplatsen cirka en timme innan eleverna börjar.

Temadagen

Inledning

Eleverna förbereds för utredningsarbetet genom att i helklass diskutera kring Tv-serier, filmer, böcker eleverna kommit i kontakt med vilka handlar om olika brott och brottsplatser. Hur gör polisen när de kommer till en brottsplats? Vad ska man tänka på?

Eleverna får reda på att ett brott har begåtts och att brottsplatsen är säkrad. Eleverna uppgift är att agera kriminaltekniker som ska säkra bevis och försöka binda någon till brottet. Eleverna ska få arbeta i åtta utredningsgrupper.

Brottsplatsen

Titta på brottsplatsen i helklass. Prata om hur man hanterar en brottsplats. Eleverna försöker se så många detaljer som möjligt och bildar sig en uppfattning om vad som kan ha hänt. Brottsplatsen är uppdelad i åtta delar (rutor) där varje utredningsgrupp blir tilldelade en ruta.

Undersökning av brottsplatsen

Tillbaka i klassrummet skriver varje grupp en hypotes om vad som kan ha hänt. Under tiden går grupperna in två ev. tre grupper i taget och gör en avbildning av sin del av brottsplatsen på ett halvt A4 papper och skriver (ritar) dessutom ner varje ledtråd i sin ruta på en egen liten post-it lapp. Eleverna går in på brottsplatsen och säkrar olika bevis från tilldelad ruta. Dom säkrar fingeravtryck och cola från två muggar, OH-plast, hårstrån från kam, pappershandduk med ”ritning”, kollegieblock, garnbitar mm.

Sammanställning av brottsplatsen

Tillbaka i klassrummet så sätter vi upp alla ledtrådar på tavlan i ett rutnät liknande brottsplatsen. Varje grupp redovisar sin hypotes kring vad som skett när lapparna sätts upp.

Bakgrund

 • Eleverna får lyssna på mer bakgrundsinfo.
 • Förhören läses upp samtidigt som bilderna sätts upp på tavlan i sex kolumner.
 • 4 misstänkta, Kurt och ej identifierbar.
 • Eleverna diskuterar gruppvis med hjälp av den nya informationen och reviderar sina hypoteser. Alla texter delas ut.
 • Återsamling och ledtrådar sätts i rätt kolumn enligt gruppernas nya slutsatser.

Labbar

Vi resonerar oss fram till vilka ledtrådar som behöver ytterliggare analys.

 • Hårstrå. DNA hos SKL.
 • Pappershanduk med blå ritning. Vätskekromatografi.
 • 2 st muggar med fingeravtryck (sot och pensel) Jfr. färdiga inplastade prov.
 • OH-plast. Analys av handstil och text med UV-ljus.
 • Röd garnbit. Elda över stearinljus på bricka. Ull, bomull, akryl bränns och askan kollas.
 • Cola. Finns gift? Bakpulver i Kurts mugg analyseras med pH-papper.
 • Skoavtryck. Jämför med misstänkta och Kurt.
 • Isvatten. Gift, pH?

Alla gör alla labbar. Alla grupper fyller i ett protokoll som dom får av ENaT. Tejpa in resultat.

Uppföljning av labbar och summering av ledtrådar

Redovisa labbarna muntligt och flytta lapparna efter resultatet av labbarna i helklass. Tid att arbeta fram en story. Därefter får grupperna tid att göra en slutversion av sina hypoteser. Vi använder ”Vem gjorde det?”-lappen som stöd vid summeringen (finns hos ENaT).

Avslutning

Alla grupper får presentera sin sluthypotes. Kan vi vara säkra på vad som hänt? Jämf. praxis vid brottsmål i Sverige.

Gripande: Misstanke om brott. Max 12 tim. Görs av polisman, därefter.

Anhållande: Beslutas av åklagare när skäl för häktning föreligger. Max 4 dygn därefter.

Häktning: Beslutas av åklagare. Normalt högst 14 dagar därefter omhäktning. För brott med strafftid minst 1-2 år.

Åtal: Väcks av åklagaren och avgörs av domstol. Tingsrätt – Hovrätt – Högsta domstol.

Efterarbete

Försök att använda ENaT dagen som en del i den vanliga undervisningen. Dagen kan vara en inledning, komma in under eller i slutet av ett temaarbete. Kriminallab passar utmärkt i ett tema om ”Lag och rätt” eller som inspiration för olika skrivuppgifter i svenska.

Se idéer nedan

Rita en bild

Låt eleverna, med hjälp av de bevis de har, rita en bild som av vad dom tror hände. Kanske några elever vill redovisa lösningen som en serie strip.

Skriv din egen historia

Ge eleverna möjlighet att välja bland olika synvinklar. Till exempel:

 • Polisens rapport – Låt eleverna skriva en rapport som den polisinspektör dom varit under utredningen. Låt dom använda ”Vem gjorde det” frågorna som underlag. Berättelsen kan t.ex. heta ”Fallet med den försvunna miljonären”.
 • Lokaltidningens nyheter – Låt eleverna skriva sin egen berättelse som reporter hos den lokala tidningen eller som kvällstidningsjournalist. Diskutera gärna samtidigt journalistens ansvar för vad hon/han skriver. Det är en jättebra chans att diskutera begreppet etik.
 • En misstänkts åsikter – Skriv en berättelse ur någon misstänkts synvinkel, kanske till och med mördarens. Låt dom använda allt material gruppen kommit fram till och även givetvis komma med de misstänktas egna förklaringar till hur olika ledtrådar hamnat på brottsplatsen.

Simulera en rättegång

Låt klassen simulera en rättegång där några frivilliga elever spelar de misstänkta personerna. För att göra det mindre pressande kan varje misstänkt få ha en kompis som sin egen försvarare. Läraren kan vara domare och alla de andra eleverna åklagare/nämndemän.

Dramatisera

Dela in klassen i grupper om cirka 5 elever och låt dom diskutera fram ett troligt scenario, träna på scenen och sedan spela upp det.

Gör fler experiment

Inspiration kan du hitta i boken Beppe testar - 15 detektivexperiment. Boken finns på alla bibliotek i Enköping och som E-bok.

Litteratur

Beppe testar - 15 detektivexperiment (ISBN 9789163886065 )