KUBO programmering 4-5

Eleverna får lösa givna uppdrag för KUBO med hjälp av programmering. Problemlösning, progression i programmering från första delen med KUBO. 

Målgrupp och tid

 • Årskurs 4-5.
 • Heldag.
 • Temat fungerar bäst om eleverna arbetar två och två. Vi kan arbeta med 12 par.

Temat i korthet

Roboten KUBO programmeras för att ta sig till olika platser på spelplanen med hjälp av Tag tiles. 

Kopplingar till lgr 22

Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens intentioner i kapitel ett, Skolans värdegrund och uppdrag.

Text från sidan åtta i läroplanen:

” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Detta tema ger eleverna förutsättningar för att utveckla

Teknik

Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt att tekniken kan förändrats över tid.

Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

Matematik

Förmåga att använda och beskriva olika matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Förmåga att föra och följa matematiska begrepp

Centralt innehåll år 4-6

Teknik

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbets­minne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nät­verk.

Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Matematik

Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer ska­pas och används vid programmering.

Förarbete

Förberedelser att göra inför ENaTs besök

 • Dela in klassen i par som kan arbeta ihop under dagen, maximalt 12 stycken.
 • Hämta appen KUBO play till alla Ipads eller cromebooks
  Skapa en inloggning på webben till KUBO portal som lärare. Länk till KUBO portal.
 • Läs igenom Snabbstartsguiden till KUBO coding som du hittar på KUBO portal (scrolla ner och ladda ned). Länk till Guiden på KUBO portal.
 • Titta på filmen som presenterar KUBO Länk till Presentationen KUBO på YouTube.
 • Förbered arbetsplatser där eleverna kan sitta tillsammans i sina par och programmera. De behöver ha en yta för en spelplan på 50*50 cm och en fri yta bredvid att lägga sina funktioner på. Därifrån behöver de också kunna se smartboard eller liknande.
  Vi kommer att behöva visa eleverna filmer och programmering på en skärm med smartboard eller projektor.

Temadagen

Progression i arbetet med KUBO

 1. Eleverna lär sig hur KUBO rör sig utifrån varje Tag-Tail.
 2. Eleverna lär sig programmera KUDO med rutter.
 3. Eleverna lär programmera KUBO med funktioner.
 4. Eleverna lär sig programmera KUBO med loopar i funktionen.
 5. Eleverna lär sig programmera KUBO online.

Arbetsgång under ENaT-dagen

Hej och välkomna!

Vilka är elevernas tankar om programmering och robotar? Gör en EPA. Vad är programmerat?

Inledning berättelsen om Kubo från Blockplaneten. Läs brevet högt för eleverna. Kubo gillar samarbete.

Berätta för klassen vilka som ska samarbeta i klassen. Ta fram lådorna och berätta att allt material vi har med oss är viktigt för vårt arbete och något som de får låna under dagen. Allt material ska användas av en annan klass vid ett annat tillfälle.

Prata om Kubo och att hen inte är en leksak. När vi jobbar med Kubo har hen huvudet på när vi inte ska köra Kubo har hen huvudet av. Kubo behöver laddas under rasten och lunchen.Kom ihåg att Kubo tycker om samarbete och vet att elever som är bra på att samarbeta lär sig mer i skolan.

Bli bekant med KUBO – gemensamt arbete

Dela ut lådorna och Kubos kropp. Be eleverna ta fram 3 TagTiles. Fram (grön), höger (blå) och vänster (orange). Be eleverna placera Kubo ovanpå varje TagTaile. Hur rör sig Kubo?

Dela ut kortet med 3 rutter och protokollet.

Eleverna utforskar hur man gör rutter till Kubo. Under arbetets gång fyller eleverna i protokollen (Kubos färger, kubos rörelse vid TagTailsen och hur kubo rör sig vid bana 1, 2 och 3. I en av banorna gömmer sig en bugg. De rätar till den och ritar sin lösning i protokollt. Berätta om varifrån uttrycket bugg kommer. Gå igenom protokollet innan nästa steg.

Genomgång av protokollet:

Förklara begreppet indata. I det här fallet är det chipet under TagTiles som Kubo läser av. När ni trycker på er telefon är det indata. Utdata är det Kubo

Uppdragskort med Kubo – eget arbete

Visa på aktivitetskartan hur området är indelat. Koordinater ger en exakt angivelse om en plats på kartan. Ge eleverna några platser att hitta. T ex sandlådan, fotbollen, matsalen.

Berätta för eleverna att de nu ska få olika uppdragatt få Kubo där Kubo ska ta sig till olika platser på på kartan. Vilken väg är rätt och vilken väg är fel? Hur vet du det? Tänk hur det är i verkligheten, kan man gå genom elden? Är det bra att gå på vägen?

Alla gör uppdraget: Kubo vill gå från flaggstången (ruta I;10) till sandlådan (ruta F;6) Kubo får inte gå på elden (ruta I;8) Prata om chipet på undersidan av TagTilen. Det är indata.

Eget arbete fram till rasten, eleverna genomför så många de hinner. Uppskorten ligger i lådan Uppdragskort 1.

Innan eleverna går på rast ska alla tag tails tillbaka i lådan. Kubos kropp ska laddas.

Berätta att efter rasten träffas ni på skolgården för starta nästa moment utomhus.

Efter rasten utomhus - Förövning för att förstå funktioner.

Samla eleverna i en ring på skolgården. Tittar på pilarna (Tag Tiles i stort format) och repeterar vad Kubo gör när han läser av indata från de här bilderna. Grön pil är ett steg framåt, orange pil är vrid 90ᐤ till vänster, gå ett steg framåt, blå pil är vrid 90ᐤ till höger, gå ett steg framåt.

I mitten av ringen lägger vi tre stycken plastade bilder av TagTiles-indata efter varandra. Eleverna får titta på bilderna i 30 sekunder. Sedan ska de vända sig med ryggen mot mitten av ringen och när lärarens säger Starta röra sig som Kubo skulle ha gjort. Eleverna stannar när de är nöjda. Kalla tillbaka alla när de är klara. Hur gick det?

Förslag på sekvens: fram, fram, höger.

Fortsätt rutten i mitten med ytterligare tre indata. Låt alla elever titta i 30 sekunder och sedan genomföra sex stycken kommandon. Eleverna stannar när de är nöjda. Kalla tillbaka alla när de är klara. Hur gick det? Svårare?

Förslag på sekvens: fram, fram, höger, vänster, fram, höger.

Fortsätt rutten i mitten med ytterligare tre indata. Låt alla elever titta i 30 sekunder och sedan genomföra nio stycken kommandon. Eleverna stannar när de är nöjda. Kalla tillbaka alla när de är klara. Hur gick det? Svårare?

Förslag på sekvens: fram, fram, höger, vänster, fram, höger, vänster, fram, vänster.

Inne i klassrummet ser elverna på en kort film där Kubo lär sig rutten utantill. Rutt blir funktion.

Visa först filmen utan att säga någonting. Visa sedan filmen igen och berätta om de nya Tag Tails, inspelningsbricka och uppspelningsbricka.

EPA Vad hände i filmen?

Lägg sekvensen från före rasten gemensamt. Hur många steg kommer ni ihåg?

Lägg: fram, fram, höger, vänster, fram, höger, vänster, fram, vänster

Ta fram de blå inspelnings brickorna. Visa hela sekvensen på tavlan och be eleverna att lägga lika på bänken.

Inspelningsbrickan talar om för Kubo att det är dags att minnas = att bli programmerad. indata som lagras i minnet. Minnet är stort. Tag tailesen måste ligga på en rak rad efter inspelningsbrickan. Sekvensen (kubos rutt) måste avslutas med in inspelningsbricka. Kubo måste kliva av sista inspelningsbrickan och sluta pulsera i violett.

Uppspelningsbrickan talar om för Kubo att visa vad som är programmerat i minnet.

Lägg uppspelningsbrickan på kartan ruta A:10 med ögnonen vända mot skolan, kontrollera att Kubo går alla steg. Följ med i koden, tala gärna högt med varandra. Jämför med hur lätt det är för Kubo och minnas och hur eleverna upplevde att det var att minnas 9 sekvenser.

Vilken färg får KUBO när han minns, blir programmerad?

Arbete med funktioner

Alla gör följande uppdrag:

Kubo är i matsalen (ruta 7;C) Kubo vill spela fotboll på rasten (ruta 7;A) lägg rutten på kartan. Testa om det blir rätt. Programmera vägen i Kubos minne med hjälp av inspelningsbrickan, brickorna från kartan och inspelningsbrickan. Lägg uppspelningsbrickan i matsalen (ruta 7;C).

Eget arbete med Uppdragskort 1, eleverna genomför så många de hinner. Istället för att lägga rutter på kartan lägger de en sekvens med rutten vid sidan av kartan som de sedan gör en funktion av med inspelningsbrickorna. Uppdragen finns på uppdragskort 1. Eleverna gör så många de hinner.

Två funktioner – subrutin

Programmering kan göras på många olika sätt. Programmerare försöker hitta så korta och smidiga sätt som möjligt för att få till sina uppdrag. I detta steg får eleverna förbereda sig på att arbeta med funktioner i funktioner. Att nästla in något i sin funktion. På så sätt kan sekvenser och funktioner återanvändas vid flera tillfällen.

Förstå att det går att göra flera funktioner (inspelningar).

Förstå att det går att lägga en funktion (inspelning) i en annan.

Berätta att Kubo ska uträtta två ärenden. Kubo ska gå från bageriet till sandlådan och sedan till cykelstället. Kubo ska passera busshållplatsen innan hen kommer till sandlådan. Eleverna ska använda både röda och blåa inspelningsbrickor. Visa på tavlan de röda och blå inspelningsbrickorna och uppspelningsbrickorna.

Dela ut instruktionskort till alla grupper "Kubo har två ärdenden. Start". Låt eleverna arbeta med uppgiften i sin grupp. Det finns en fortsättning för de som är snabba.

Samla klassen och visa när någon i klassen har klarat uppdraget. Kan man göra koden ännu kortare? Lägg den blå funktionens uppspelningsbricka innan funktionen för den röda. Spela in med den röda inspelningsbrickan.

Om eleverna har klarat funktioner är Funktioner i funktioner nästa steg.

Kubo har två ärenden (fortsättning). Kubo ska ta sig från parkeringen till livsmedelsbutiken och busshållplatsen. Här arbetar eleverna med att lägga in en uppspelnings Tag Tile i en funktion istället för att lägga två uppspelning Tag Tiles på kartan. Dela ut korten "Kubo har två ärenden (fortsättning)".

Innan lunch ska Tag Tails tillbaka i lådan och Kubo ska laddas. Informera eleverna om att vi träffas vi på skolgården efter lunch.

Ute på skolgården efter lunchen – LOOP

Dansrutin – en dans är ofta ett mönster som upprepar sig.

Eleverna får en rutt som de ska programmera sin kompis att genomföra med hjälp av kommandon. En elev läser koden högt kompisen rör sig efter koden. Dela ut koden till paren turas om att läsa och att röra sig. Efter en stund reflekterar vi över koden.

Förväntat resultat är att eleverna har upptäckt att koden upprepar sig. När kod upprepar sig brukar programmerare använda loopar.

Vi visar stora bilder av TagTiles för loopar. Vi lägger koden och rör oss gemensamt efter den. Blev resultatet lika?

Tillbaka i klassrummet. Gör en gemensam genomgång. Eleverna kommer överens om hur Kubo ska gå för att ta sig ett varv runt lägerelden.

Vilket mönster hittar vi? Kan vi använda en loop? Hur kommer funktionen att se ut?

Vad kommer att hända om vi kör den koden?

När vi är överens lägger eleverna koden och testar att den går att köra.

Egen uppgift i paret: Välj något annat på kartan som ni vill gå runt, använd loopbrickan. Kan ni undvika att Kubo fortsätter att gå i cirklar?

Egen uppgift i paret: Välj något annat på kartan som ni vill gå runt, använd loopbrickan. Kan ni undvika att Kubo fortsätter att gå i cirklar?

Extra

För snabba elever kan de fortsätta med remsan med LOOPar. Ge eleverna en remsa med två mönster. Eleverna ska ringa in mönstret och sedan lägga mönstret med Tag Tailes. Visa på tavlan hur de använder inspelningsbrickan, loopen, sifferkortet, lägger mönstret, avslutar loopen, avslutar med inspelningsbrickan. Jämför Loop 1 med Loop 2. I Loop 2 händer något innan och efter Loopen.

KUBO digital

Presentera hur Kubo kan användas på Ipad eller Cromebook genom att visa hur Kubo kan gå runt lägerelden i KUBO appen.

Sinnliga inslag under dagen:

 • Ute på skolgården arbetar eleverna på ett lekfullt sätt med att programmera sig själva och varandra med KUBOs TagTiles.
 • Vad betyder en sväng på 90 grader?
 • Hur fungerar en loop?

Efterarbete

Efter vår ENaT-dag har ni tillgång till licenser på Ipad för att arbeta vidare med programmering.

För förslag på upplägg och övningar gå in på KUBO portal. 

ENaT rekommendera

Kubo har rast (under funktioner)

Eleverna skriver en berättelse om Kubos rast.

Var är Kubo när rasten startar? Vad gör han på rasten? Var ska han gå när rasten är slut?

När sagan är klar ska funktionen som passar till sagan läggas, och testas. När paret är nöjda så får de berätta sin saga samtidigt som Kubo rör sig på kartan med hjälp av sin programmering. Det är en fördel om eleverna ritar av sin funktion så att den finns sparad. Man kan välja om man vill visa för hela klassen på stor skärm eller om man ska visa för ett annat par.

Om eleverna tycker att detta är roligt, kan man fortsätta med sagor. se tex Kubos helgutflykt och anpassa den till Ipad. Eller välj ett annat tema på sagan.

Kubo springer

Gå in på Kubo portal under loopar. Se loopar 2.1-2.5 på lärarportalen.

Låt eleverna testa de spel på Ipad som finns under Examens Hatten. De genomförs på den karta de är bekanta med.

Låt eleverna testa de spel som finns på kartan mitt på Ipad.

Alla spel är uppbyggda så att det finns en projektion, det blir svårare och svårare och man behöver använda fler olika TagTiles. Ni behöver inte bry er om de spel som finns under fliken + eller ++ de är mer avancerat och används av oss på mellanstadiet.

Man kan givetvis skapa helt utifrån sitt eget huvud också, eller använda elevernas fantasi.