Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan i Enköping är ett alternativ till grundskolan för elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Foto på en elev som sitter under ett stort tygstycke.

Om anpassad grundskola

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. När en elev erbjuds anpassad grundskola ligger en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning till grund.

Egen läroplan med kursplaner

Den anpassade grundskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleven läser samma ämnen som i grundskolan, men enligt den anpassade grundskolans läroplan och kursplaner. För elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i anpassad grundskola finns inriktningen träningsskola.

​När det är möjligt kan eleven följa grundskolans kursplaner i ett eller flera ämnen. Den anpassade grundskolan och grundskolan samarbetar för att anpassa utbildningen på bästa sätt för eleven.

Träningsskola

​Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i anpassade grundskolan. I stället för enskilda ämnen är träningsskolan indelad i fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Två anpassade grundskolor i Enköping

I Enköping finns det två anpassade grundskolor: Enöglaskolans anpassade grundskola och Bergvretenskolans anpassade grundskola. De ligger i stadsdelarna Västerleden och Bergvreten, Fanna.

  • På Enöglaskolans anpassade grundskola går elever från F-klass till årskurs 9. Eleverna läser samma ämnen som i grundskolan, men i ett lägre tempo.
  • På Bergvretens anpassade grundskola går eleverna från F-klass till årskurs 9. Eleverna läser utifrån 5 ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Bergvreten­skolans anpassade grundskola

Bergvretens anpassade grundskola finns på Bergvretenskolan, Bergvretsgatan 2 och Fannagatan 12. Området har närhet till vacker natur och många utflyktsområden.

Vi utgår från aktuell forskning i det dagliga arbetet och vårt arbete vilar på en vetenskaplig grund. Det menar vi ger kvalitet, tydlighet och trygghet i arbetet. De teorier vi grundar oss på ligger i linje med vår syn på människor och dess inlärning. Vi följer de riktlinjer som finns angivna från Skolverket.

Vi samarbetar med habilitering, som exempelvis sjukgymnast, psykolog, kurator, logoped och syncentral.

Synsätt som vi är inspirerade av

Det sociokulturella perspektivet

Barn utvecklas och lär sig i samspel med andra. Inlärning sker också bäst i naturliga och meningsfulla sammanhang.

Systemteorin

Barnet ingår i ett ömsesidigt samspel med sin omgivning.

Ett salutogent perspektiv

Viktiga begrepp inom detta perspektiv är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Måluppfyllelse

Vi följer Skolverkets Kriterier för bedömning av kunskaper enligt Lgrsär22.

Återkommande och utvalda situationer filmas så att lärare, assistenter och elever tillsammans kan utvärdera och bedöma elevernas kunskapsutveckling både kunskapsmässigt och socialt. Vi filmar elevernas individuella utvecklingsmål som vi satt upp tillsammans med vårdnadshavare på höstterminen och sedan filmar vi samma situationer inför samtalen på våren. Filmerna visas sedan vid utvecklingssamtalen. Vi får en tydlig dokumentation av elevernas utveckling.

Matsal och skolmat

Vi äter i Bergvretenskolans matsal tillsammans med övriga elever på skolan. Det finns också möjlighet att äta i klassrummen för de elever som behöver mer lugn och ro i samband med måltiden. Det serveras alltid vegetarisk mat för de som inte äter kött av något slag. Eventuell specialkost på grund av allergier och liknande tillgodoses.

Lokaler

Vi håller till i lokaler utrustade för anpassade grundskolans behov, i anslutning till Bergvretenskolan samt i lokaler på Fannagatan 12. Lunch och mellanmål serveras i grundskolans matsal eller på Fannagatan 12 för de elever som har sin skolgång där. Alla lokaler är på marknivå. För musik, slöjd och idrott finns lokaler som vi delar med grundskolan. Det finns också kök för hemkunskap och en gemensam samlingslokal med en scen. Alla klassrum är utrustade med en digital skärm.

Digitala verktyg

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Vi har därför iPads, datorer och digitala skärmar som självklara verktyg i undervisningen. Eleverna arbetar också med programmering, QR- koder och greenscreen.

Värdegrund

Delaktighet och kamratskap är ledord i vår verksamhet.

Vi ger varje elev möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Detta gör vi bland annat genom att utgå ifrån elevernas kompetenser och styrkor. Vi har positiva förväntningar på elevers inlärningsförmåga och utvecklingsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid ett positivt förhållningssätt och har roligt tillsammans.

Fritids

Det finns fritidsverksamhet i den anpassade grundskolans lokaler, både på Bergvretsgatan och Fannagatan, för de yngre eleverna. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Korttidstillsyn

Från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds eleven plats på korttidstillsyn efter LSS-beslut. Verksamheten finns i Enöglaskolans och Bergvretenskolans  lokaler. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Enöglaskolans anpassade grundskola

Bild på elev som sitter vid sin bänk och får hjälp av en pedagog.

Enögla anpassade grundskola finns på Västerleden på Lillsidan i Västerledsskolans gamla lokaler. Vi arbetar efter en stadieindelad timplan efter anpassade grundskolans kursplaner för ämnen.

Enöglaskolans anpassade grundskola utgår i sitt arbete från aktuell forskning i det dagliga arbetet. Vårt arbete vilar på en vetenskaplig grund och vi följer de riktlinjer som finns angivna från skolverket. Vi arbetar utifrån synen att kunskap uppstår i möten mellan människor.

Vi samarbetar med habilitering, exempelvis sjukgymnast, psykolog, kurator, logoped och med syncentral.

Måluppfyllelse

Den anpassade grundskolans huvudmål är att ge eleverna kunskaper enligt de kursplaner som gäller för ämnen. Vi skapar individanpassade utmaningar för att ständigt utvecklas och nå målen i läroplanen. Vi arbetar efter en stadieindelad timplan och följer Skolverkets betygskriterier enligt Lgrsär22.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och genomgående struktur i alla ämnen. Stort fokus läggs på kommunikativa färdigheter, läs- och skrivutveckling. Vi har en tydlig dokumentation av elevernas utveckling. Vi anser att kunskap kan uttryckas på många olika sätt och avstämning av elevernas utveckling sker kontinuerligt.

Undervisningen är betygsgrundande för åk 6-9. Begäran om betyg är frivillig, i annat fall utfärdas omdömen. Verksamheten är riktad mot en fungerande framtid för eleven. Alla elever ska utveckla sitt ”allra bästa jag” både kunskapsmässigt och socialt.

Matsal och skolmat

Vi äter i skolmatsalen som finns på Enöglaskolan tillsammans med övriga elever. Det serveras alltid vegetarisk mat eller andra alternativ för de som inte äter kött. Eventuellt behov av specialkost på grund av allergi eller extra anpassning tillgodoses.

Lokaler

De lokaler som innehåller klassrum, grupprum, personalutrymmen är placerade i en egen närliggande byggnad inom grundskolans område. Alla elever på skolan möter varandra i vardagen, på skolgården och i matsalen. Lokaler som vi har gemensamt med grundskolan är matsal, bibliotek, idrottshall, hemkunskapslokaler och slöjdsalar.

Digitala verktyg

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Eleverna får bl.a. använda sig av iPads, datorer, programmering och QR- koder i undervisningen.

Värdegrund

Alla elever ska känna sig trygga och välkomna. Delaktighet och kamratskap är ledord i verksamheten.

Vi ser gruppen som en tillgång och arbetar grupporienterat genom att anpassa efter varje elev. Eleverna undervisas efter sina individuella förutsättningar med det de behöver och på sin nivå, men ändå i grupp. Det gör vi genom att göra eleverna aktiva i varandras lärande.

Fritids

Det finns fritidsverksamhet i den anpassade grundskolans lokaler för de yngre eleverna. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Korttidstillsyn

Från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds eleven plats på korttidstillsyn efter LSS-beslut. Verksamheten finns i den anpassade grundskolans lokaler. Personal från skolan arbetar i verksamheten.

Kontakta anpassade grundskolan i Enköping

Här hittar du kontakt­uppgifter till Bergvretenskolans anpassade grundskola och till Enöglaskolans anpassade grundskola. Här finns också våra konton i sociala medier.

Rektor

Liselotte Granath
Telefon: 0171-62 67 37
E-post: liselotte.granath@enkoping.se

Enhet Bergvretenskolans anpassade grundskola

Adress: Kantarellgatan 1, 749 44 Enköping

Enhetsledare

Martina Wilén
E-post: martina.wilen@enkoping.se
Telefon: 073-596 30 11

Enhet Enöglaskolans anpassade grundskola

Adress: Västerleden 155, 749 62 Enköping

Enhetsledare

Patricia Skirgård
E-post: patricia.skirgard@enkoping.se
Telefon: 070-162 65 28

Enhet korttidstillsyn

Enhetsledare

Lena Karlsson
E-post: lena.l.karlsson@enkoping.se
Telefon: 070-162 56 21

Skoltaxi

Det är föräldrarnas ansvar att kontakta skoltaxi vid ändringar i ordinarie schema, som till exempel vid frånvaro.

Telefon: 0171-10 00 02