Hållbara växtmiljöer

YH-kursen ”Hållbara växtmiljöer” ger dig kunskap att skapa och sköta gröna miljöer med fokus på fördjupad biologisk mångfald, nya växtmaterial och jordhälsa i ett föränderligt klimat.

Små skott; hjärtblad, i en rabatt, foto

Fakta om utbildningen

  • Studiestart: 5 september 2024
  • Ansök senast: 23 augusti 2024
  • Nivå: Eftergymnasial
  • Omfattning: 20 YH-poäng (8 veckor)
  • Studietakt: 50%
  • Ort: Distans/platsträffar i Enköping
  • Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri

Om kursen

Kursen ger dig professionell kompetens gällande nya växtmaterial, ökad jordhälsa, ekosystemtjänster och klimatpåverkan. Den genomförs i linje med krav och riktlinjer för hållbar samhällsplanering, minskad miljöpåverkan, biologisk mångfald och ett mer effektivt nyttjande av befintliga resurser.

Våra kursledare tillhör den gröna branschens mest uppskattade föreläsare och experter. Samtliga är yrkesverksamma med spetskompetens inom sina områden. Utöver trädgårdsmästare, trädgårdsingenjörer och landskapsarkitekter deltar också biologer och miljövetare i genomförandet.

Kursens innehåll

Kursen varvar teoretiska och praktiska moment med övningsuppgifter som du utför på egen hand med reella utemiljöer som utgångspunkt.

Målet är att du ska stärka din kompetens att förvalta och förädla befintliga växtmiljöer, återanvända resurser, effektivisera nyanläggningar samt minska materialåtgång, transporter, resursslöseri och klimatavtryck. 

Du får kompetens att öka den biologiska mångfalden och skapa välmående och långsiktigt hållbara grönytor och ekosystemtjänster.

De moment som ingår i kursen är:

Omvärldsanalys - hållbar utveckling i våra gröna utemiljöer (2,5 yhp)

Nuläget inom branschen och in om förvaltning av växtmiljöer. Omställning till hållbara grönytor. De sju nycklarna för hållbar samhällsplanering. Krav från statsmakterna för kommuner och regioner gällande Agenda 2030. Hur lång har vi kommit?

Biologisk mångfald (2,5 yhp)

Definitioner och exempel. Skapa och öka biologisk mångfald. Problem och utmaningar. Implementering av biologernas perspektiv på viktiga element såsom insekter, fåglar, djur, död ved, svampar pch lavar.

Hållbar förädling av befintliga gröna miljöer (5 yhp)

Hur förädlar vi befintliga miljöer så de blir mer ekologiskt hållbara. Praktiska övningar och exemplifieringar av insatser. Inventering och förbättringsförslag. Konkreta idéer, metoder och verktyg.

Hållbar skötsel (5 yhp)

Skötsel av utemiljöer med hållbarhet i fokus. Omställning av ytor. Minskade transporter. Elektrifiering av fordon, maskiner och redskap.

Vegetationsbyggnad ur ett hållbart perspektiv (5 yhp)

Växtbäddar och växtmaterial. Kvalitetssäkrad växtvalsprocess. Växtval för framtida klimatförändringar inom olika växtkategorier. Fördjupad ståndortskunskap. Succession, jordhälsa och design.

Kursstart och upplägg

  • Du väljer själv om du vill delta på plats, via Teams eller ta del av inspelade föreläsningar. Föreläsningar sker ca 4-5 timmar per vecka och däremellan omsätter du på egen hand det du lär dig på din arbetsplats eller i egna gröna projekt.
  • Kursen finaniseras statligt genom Yrkeshögskolan, vilket innebär att kursen är kostnadsfri för dig som studerande.
  • Kursen motsvarar 20 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) och ger dig ett utbildningsintyg från Yrkeshögskolan och ett diplom från YH i Enköping.

Behörighet

Du som har gymnasiebetyg eller motsvarande kompetens och har arbetat ett år eller två säsonger inom gröna näringar eller närliggande områden är behörig att söka till YH-kursen "Hållbara växtmiljöer".

Säsongsarbete eller deltidsarbete kan räknas samman så det motsvarar ett års heltidsarbete.

Exempel på gröna näringar och närliggande områden är park- och stadsförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, fastighets- eller bostadsbolag, skötsel och underhåll, odlingsarbete, växthus, beskärning och trädvård, trädgårdsgestaltning eller arbete inom plantskola.

Ansök

Ansök senast 23 augusti 2024 till kursstarten 5 september 2024.