Hyresregler

Här kan du läsa mer om vilka hyresregler som finns när du du bokar lokaler i Enköpings kommun.

Hyresregler för fritidslokaler

 • Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än 30 dagar innan arrangemanget, debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter.
 • Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro.
  Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker.
 • Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Bokningsservice. Vid akuta fel ring jourumret.

Telefon Bokningsservice: 0171-62 51 13

Telefon jouren: 018-10 60 10

 • All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen.
 • Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen eller anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.
 • Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott.
 • Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det yttre närområdet.

Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att:

 • Lokalerna utryms i rätt tid
 • Framplockat material ställs tillbaka
 • Grovstädning sker
 • Belysningen är släckt
 • Kranar, fönster och dörrar är stängda
 • Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick.
 • Ytterdörrar och fönster som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.

Avbokningsregler

Regler för avbokning av förhyrd tid:

 • Bokningsservice har rätt att avboka en bokning, om den bokade lokalen är nödvändig att disponera för förvaltningens egen verksamhet vid det aktuella datumet.
 • Vid avbokning ska hyresgästen informeras senast 7 dagar innan utsatt tid.
 • Ersättningslokal ska erbjudas i mån av tillgång.
 • En hyresgäst som inte utnyttjar sin bokade tid måste meddela detta till Bokningsservice senast 7 dagar innan bokad tid.
 • Vid utebliven eller försenad avbokning där giltiga skäl saknas, debiteras hyresgästen en tilläggsavgift enligt taxor och avgifter, utöver hyresavgiften.
 • För kommersiella och publika arrangemang ska avbokning ske senast 30 dagar innan arrangemanget.
 • Om avbokning sker senare debiteras hyresgästen enligt taxor och avgifter.
 • Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
 • All avbokning ska ske till bokningsservice skriftligen via e-post.

Epost: bokningsservice@enkoping.se

Brandskyddsregler

Brandskyddsregler för Enköpings kommuns lokaler.

 • Tillfälliga hyresgäster skall se till att inte fler personer än vad som är tillåtet vistas i lokalen.
 • Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden och tillse att alla deltagare har kännedom om reglerna.
 • Alla som befinner sig i lokalen ska känna till lokalen utifrån var nödutgångar, utrymningsvägar och släckutrustning finns.
 • Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras.
 • Alla utrymningsvägar måste och ska hållas fria.
 • Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas (telefonnummer 112).
 • Vid utrymning skall alla bege sig till återsamlingsplatsen (finns anslagen vid utrymningsplan) och invänta räddningstjänsten.
 • Dörrar i korridorer och trapphus får endast ställas upp på magnet. Ställa upp med kil, snöre eller liknande är förbjudet.
 • Textilier i form av scenografi, vepor, utställningsmontrar och liknande ska vara flamskyddsbehandlade.
 • Levande ljus, öppen eld eller scenfyrverkerier är inte tillåtet.
 • Grenuttag bör bara användas tillfälligt och får inte vara anslutet till annat grenuttag.
 • Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i utrymmen avsedda för detta.
 • Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.
 • Uppställning av husvagn, container eller liknande måste ske minst nio meter från byggnad efter ett godkännande från Enköpings kommun.
 • Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad.