Bidrag för att arrangera aktiviteter

Enskilda individer och grupper kan få stöd för att genomföra en aktivitet som bidrar till upplevelser i Enköping.

Syftet med stödet är att uppmuntra till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i Enköping. Det kan gälla tillfällig samverkan kring evenemang, projekt eller aktiviteter.

Stödet ska bidra till möjligheten för enskild person eller grupp att anordna aktiviteter utan att vara organiserad i en förening.

Grundkrav

Nedan finns de grundkrav som finns gällande enstaka bidrag:

  • Den sökande ska bo i Enköping och aktiviteten ska genomföras i Enköpings kommun.
  • I ansökan ska det finnas en namngiven och ansvarig kontaktperson med kontaktuppgifter samt ett plusgiro-, bankgiro- eller bankkonto registrerat i kontaktpersonens namn.
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla (ej slutna grupper om det inte är särskilt motiverat, exempelvis att målgruppen har särskilda behov).
  • Aktiviteten ska marknadsföras och det ska framgå att aktiviteten genomförs med stöd från Enköpings kommun.
  • Stöd ges inte till aktiviteter som gynnar enskilda personers ekonomiska intressen eller som syftar till välgörande ändamål. Stöd ges inte till aktiviteter som anordnas av kommunen eller för investeringar i utrustning.

Ersättning

Stöd kan sökas för de faktiska kostnader som genomförande av aktiviteten kräver. Är aktiviteten mer omfattande kan även en delfinansiering vara möjlig. Det kan vara kostnader för gage/arvode, tillfällig hyres-/lokalkostnad, marknadsföring, resekostnader, materialinköp eller andra relevanta kostnader för aktivitetens genomförande. Högsta belopp att söka är 10 000 kronor.

Bedömning av ansökan och aktivitet

Ambitionen är att uppmuntra olika typer av aktiviteter och geografisk spridning inom Enköpings kommun där olika målgrupper nås.

Ansökan ska vara komplett och inlämnad i god tid före aktivitetens genomförande. Det ska finnas en tydlig beskrivning av vad som ska göras och vilka aktiviteten riktar sig till.

Ansökan och redovisning

Ansökningar för aktiviteter kan göras löpande under året. Utbetalning av beviljat stöd görs månaden efter inskickad ansökan.

Dokumentation av aktiviteten görs löpande av den som mottagit stöd. Bidraget ska i efterhand redovisas muntligen samt med kvitton eller verifikat som visar hur stödet använts. Ansvarig förvaltning dokumenterar redovisningen.

Redovisning ska vara gjord senast två månader efter avslutad aktivitet. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Då kan du söka enstaka bidrag

Ansökan för aktiviteter kan göras löpande under året. Ansökningar som inkommer före den 1:a varje månad handläggs innan den 10:e. Sökande måste vara beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden. Beslut och utbetalning av stöd görs inom en månad efter handläggning påbörjats.

Ansökningsformulär

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, exempelvis hälsouppgifter.


Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera ansökan om kontantstöd. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

Maria Nilsson

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se