Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet ska bidra till föreningens långsiktiga och löpande verksamhet.

Det frivilliga ideella arbetet ska vara grunden i verksamheten. Fördelning av verksamhetsstödet grundar sig på de aktiviteter som föreningen genomför samt de personer som deltar i föreningens verksamhet. Utöver det så grundar sig även stödet på vissa prioriterade områden där innehållet i föreningens verksamhet värderas. När föreningen ansöker om sitt verksamhetsstöd ska en beskrivning av föreningens verksamhet under föregående kalenderår ligga till grund för ansökan.

Bidragsgrundande information

 • Antal genomförda aktiviteter.
 • Antal deltagartillfällen 25 år och yngre.
 • Antal deltagartillfällen 26-64 år.
 • Antal deltagartillfällen 65 år och äldre.
 • Antal utbildningsdagar.
 • Bedömning av föreningens styrdokument inom prioriterade område.
 • Beskrivning av riktad verksamhet som genomförts inom de prioriterade områdena.

Aktiviteter

Krav för att räknas som aktivitet:

 • En aktivitet är ett tillfälle där minst tre personer under minst 45 minuter träffas i någon form. Det måste även finnas en ansvarig person för aktiviteten.
 • Om aktiviteten genomförs i ett fysiskt rum eller i ett digitalt nätverk spelar ingen roll.
 • Aktiviteten ska vara en del av föreningens löpande verksamhet och ska därför ägas och drivas av föreningen.

Aktiviteten får inte vara en del av en aktivitet som genomförs på uppdrag av annan uppdragsgivare. Aktiviteten ska ej vara helt finansierad av deltagaravgifter eller andra bidrag. I ansökan ska ni ange det totala antalet aktiviteter ni genomfört under föregående år.

Deltagartillfällen

 • Alla som deltar i någon av föreningens aktiviteter enligt definitionen ovan. Ej publik.
 • Alla som har ett uttalat uppdrag i ovan nämnda aktiviteter exempelvis planering och genomförande.
 • Alla deltagare oavsett om de är medlemmar eller inte så räknas deras deltagande.
 • Varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om en person till exempel har varit med på föreningens aktiviteter tre gånger en vecka redovisas det som tre deltagartillfällen.

Föreningen ska inte skicka in deltagarlistor, men ska ha dessa till hands om det efterfrågas. Deltagare som ej är medlemmar ska redovisas vid namn. Ansvarig handläggare kommer genomföra stickprovskontroller och bedöma rimligheten i de ansökningar som genomförs.

I ansökan ska ni ange hur många deltagartillfällen som är 0-25 år, 26-64 år samt 65 år och äldre.

Utbildningsdagar

Varje tillfälle som en person deltar i en dokumenterad utbildning. Om en person till exempel har varit med på en utbildning under två dagar redovisas det som två utbildningsdagar.

I ansökan ska föreningen ange det totala antalet utbildningsdagar den haft under föregående kalenderår samt bifoga diplom/intyg på genomförd utbildning där det framgår vem som deltagit samt syfte med utbildning.

Prioriterade områden

Prioriterade områdena är områden som särskilt värdesätts och där föreningen genom beskrivning av innehållet i sin verksamhet kan få ett högre verksamhetsstöd. De prioriterade områdena är;

 • Demokrati och inflytande - Föreningen är demokratisk, det vill säga: följer stadgar och lagar. Föreningen värnar om och arbetar för medlemmars rätt att påverka och ha inflytande i föreningen.
 • Inkludering - Ett arbete för alla människors lika värde. Föreningen skapar möjligheter för personer att delta på jämlika villkor utifrån var och ens förutsättningar. Föreningen har ett aktivt arbete som fokuserar på exempelvis minskat utanförskap, jämställdhet och tillgänglighet.
 • Miljö och hållbarhet - Föreningen har ett aktivt arbete för att bidra till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Föreningen bidrar till utvecklingen av lokalsamhället samt skapar samhällsnytta för invånarna i Enköping.
 • Trygghet och säkerhet - Föreningen arbetar aktivt för att verksamheten ska vara trygg och säker. Både ansvariga och deltagare i föreningen ska känna sig trygga och säkra.
 • Unga och äldre - Föreningen har en riktad verksamhet för personer 25 år och yngre eller 65 år och äldre.

Föreningens verksamhet inom de prioriterade områdena kan bedömas och omvandlas till föreningsbidrag som ett procentuellt påslag på grundstöd samt det föreningen redogjort för gällande antal aktiviteter, deltagartillfällen och utbildningsdagar.

Så här går bedömning till:

 • Bedömning av föreningens styrdokument genomförs i samband med att föreningen blir bidragsberättigad, samt när föreningen aviserar att de har nya styrdokument som kan påverka bedömningen. Det handläggarna tittar på är om det finns ett beslutat dokument eller en formulering i del av dokument som ger tydligt uttryck för föreningens ställningstagande i något av de prioriterade områdena ovan. Exempelvis stadgar, policydokument eller riktlinjer antagna av styrelsen/årsmötet. Det innebär att föreningen kan få upp till 5 procent mer i bidrag det vill säga 1 procent per prioriterat område.
 • I ansökningsformuläret kan föreningen göra en beskrivning av riktad verksamhet som genomförts inom de prioriterade områdena. Detta innebär att beskrivning av aktiviteten ska innehålla delar om syfte, mål, och resultat.

En förening som har genomfört någon form av riktad aktivitet som särskilt syftar till att främja något av de prioriterade områdena kan få upp till 15 procent extra i bidrag, det vill säga 3 procent per prioriterat område.

Ersättning

Ersättningen för varje enskild del i verksamhetsstödet avgörs utifrån de specifika förutsättningar som de olika föreningskategorierna verkar under. Ersättningen grundar sig på den totala budgeten som finns att fördela.

Ersättning 2023;

 • 2000 kr/Grundstöd (Bygdegårdsföreningar 39 kr/uthyrningsbar kvm)
 • 40 kr/aktivitet.
 • 2 kr/deltagartillfälle 25 år och yngre.
 • 1 kr/deltagartillfälle 26-64 år.
 • 2  kr /deltagartillfälle 65 år och äldre.
 • 50 kr/utbildningsdag.
 • 1-20 procent i extra bidrag utifrån hur många poäng som erhållits i bedömning av de prioriterade områdena. Procentsatserna läggs på den totala summan av ovan bidragsgrundande information samt det grundstöd föreningen är berättigad till.

Ansökan

Bidragsberättigade föreningar söker verksamhetsstöd via sitt konto på InterbookGO.

Ansökningsplan

Aktuella datum för ansökan om årligt verksamhetsstöd:

 • Ansökan är öppen 15 januari–1 mars. Beslut och utbetalning sker 27 april.