Kemikalieolyckor

Kommunen har beredskap för allvarliga kemikalie­olyckor. Det är viktigt att du som bor i Enköping vet hur du ska agera vid en eventuell olycka.

I Enköping finns två så kallade Seveso anläggningar, Linde gas och Sneby bergtäkt. Här kan du läsa om hur du ska agera om det skulle ske en olycka hos någon av anläggningarna.

Linde Gas AB

Linde Gas AB (tidigare AGA Gas AB) har en anläggning i Enköping för fyllning, lagring och distribution av olika gaser och gas­ blandningar. Vissa av gaserna som hanteras på anläggningen har farliga egenskaper. Anläggningen omfattas därför av lagen om "åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor"(SFS 1999:381).
Enligt lagen ska kommunen informera dig som kan påverkas av en allvarlig gasolycka. Det är mycket viktigt att du som bor i kommunen vet hur du ska agera vid en eventuell olycka.

Vad kan hända?

Ett utsläpp av gas på grund av brand eller explosion kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att andas in. Beroende på vädret kan gasmolnet spridas till närliggande områden, uppemot 6,8 kilometer bort. Olyckor kan inträffa inom industriområdet samt vid transporter med lastbil till och från anläggningen.

Linde Gas har ett aktivt säkerhetsarbete och måste kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen har också planer för hur krisledning ska organiseras vid en händelse som är en större samhällsstörning eller olycka.

Anläggningar av den här typen får tillsynsbesök från både länsstyrelsen och räddningstjänsten. Kontakta respektive verksamhet om du vill veta när de senast hade tillsyn.

Hur märker du att en gasolycka har inträffat?

Vid ett gasutsläpp blir det rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Tillsammans med en återkommande larmsignal som kallas för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) varnas det om att ett utsläpp har skett.

  • Gasol är en mycket brandfarlig och explosiv gas som vid större läckage kan antändas och orsaka en brand eller explosion. Gasol är inte giftigt att andas in och ger inga skador på miljön. Gasen är färglös, har en karaktäristisk lukt och eftersom den är tyngre än luft breder den ut sig längs marken.
  • Ammoniak är en färglös och giftig gas som har en mycket stickande lukt, även i låga koncentrationer. Lukten ger alltså en tidig förvarning vid utsläpp.
  • Syrgas är färglös, luktfri, smaklös och ger inga besvär vid normal exponering. Den är inte heller farlig för miljön. Typiska tecken vid utsläpp av flytande syrgas är ett gasmoln som sprider sig efter marken och förångas snabbt under kraftig dimbildning.
  • Inerta gaser som nitrogen, argon och koldioxid är färg- och luktlösa gaser. Typiska tecken vid ett utsläpp är ett gasmoln som sprider sig efter marken och förångas snabbt under kraftig dimbildning.
  • Giftiga gaser är farliga vid inandning även i låga koncentrationer. Vissa gaser är luktfria och andra har en distinkt lukt som exempelvis ruttna ägg, rutten fisk eller besk lukt.Vissa gaser har en färgvarning, de kan vara rostfärgade eller se ut som ett grönt gasmoln. Giftiga gaser kan spridas med vinden och påverka människor flera kilometer från den ursprungliga källan.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka inträffar larmas räddningstjänsten. Om händelsen är så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, går räddningstjänsten ut med ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Varningssystemet innefattar information i radio, TV och SVT: s text-TV sidan 599, krisinformation.se samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Vid sju sekunders tut - gå inte ut!

Vid olyckor används larmsignalen VMA för att varna allmänheten. Signalen består av 7 sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst 2 minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Hur ska jag agera om larmet går?

  1. Gå inomhus
  2. Stäng alla fönster och dörrar samt ventilation
  3. Lyssna på radio och tv för mer information och instruktioner.

Hur vet jag att faran är över?

När faran är över ljuder en lång signal som pågår 30-40 sekunder.

Sneby Bergtäkt

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheterna Sneby 1:4, 1:12, 2:2, 2:9 samt Savlinge 2:2 i Enköpings kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheterna och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Verksamheten är belägen ca 6 km öster om centrala Enköping. Det primära syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning, sortering och utlastning av bergmaterial.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängder gasol.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få via TV och på SVT-text sidan 599.

För information vid ett VMA ring informationsnumret 113 13 eller följ information på: krisinformation.se

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Kontaktperson: Erica Sunström, Site Manager
Besöksadress: Sneby bergtäkt, 745 96 Enköping
Telefon: 070-216 51 34
E-post: erica.sunstrom@ncc.se

Tillsyn

Anläggningar av den här typen får tillsynsbesök från både länsstyrelsen och räddningstjänsten. Kontakta respektive verksamhet om du vill veta när de senast hade tillsyn.

Kontakt

Linde Gas AB

Baltzar von Platens gata 4
749 47 Enköping
Platschef: Ylva Kallin
Telefon: 070-677 83 65
Webbplats: www.linde-gas.se

Sneby Bergtäkt

Litslena Sneby
745 96 ENKÖPING
Webbplats: www.ncc.se

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Västra Ringgatan 6
745 31 Enköping
Distriktschef: Jan-Olof Pettersson
Telefon: 0171-475600
Webbplats: www.rtjeh.se

Enköpings kommun

Linbanegatan 12
745 34 Enköping
Beredskapsstrateg: Magnus Jacobsson