Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2023 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges, den 6 april, 31 maj, 14 september, 18 oktober och 30 november.

Mötestiden är 13–16 vid alla tillfällen.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: ktr@enkoping.se

Tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat

Nomineringen för 2023 är stängd. 

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tidigare vinnare

Foto på Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping och

Sparbanken i Enköping fick ta emot tillgänglighetspriset 2023. Från vänster: Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Kallelse

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30-16.00

Plats Linbanegatan 12

Föreslagen justerare: Katarina Lindberg

Föredragningslista

 • §1 Öppnande, Jesper Englundh
 • §2 Val av protokolljusterare
 • §3 Godkännande av föredragningslistan
 • §4 Trafik/gata 13.40 – 14.00, Maurizio Freddo
 • §5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh
 • §6 Tillgängligare hemsida 14.20 – 14.40, Kommunikation
 • PAUS 14.40 – 14.50
 • §8 Information från kontaktpersoner 14.50 – 15.00, Information från politiker
 • §7 Referensgrupp och projektgruppen, Joar 15.00 – 15.45
 • §9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh
 • §10 Övriga frågor

Protokoll

2023-05-31

Mötesanteckningar

Tid och plats: onsdagen den 31 maj, klockan 13–16 på Linbanegatan 12

Beslutande

 • Anders Wikman (NE) ordförande
 • Anneli Djurklou, Stroke, FRE, vice ordförande
 • Jan Wigdell, SRF, FRE
 • Margareta Wiberg, Reumatikerna, FRE
 • Arne Sundvall, SRF, FUB
 • Magnus Hellmark (C)
 • Solweig Sundblad (S)
 • Yvonne Bromée, FUB
 • Nicklas Kleman, Neuro, FRE

Ersättare

 • Lena Thorén, HRF, FRE
 • Agneta Södersten, Astma/allergi
 • Anna Juhlin (NE)

Frånvarande

 • Jesper Englundh (S)
 • Katarina Lindberg, DHR
 • Lars Engelberg (S)

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
 • Andrey Edemskiy, enhetschef, allmän platsverksamhet
 • Susanna Stålhand, resultatenhetschef socialpsykiatrin
 • Irene Starborg, EHB

1. Öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppet.

2. Godkännande av föredragningslistan

Föreslagen föredragningslista godkänns.

3. Val av justerare

Anneli Djurklou, utses.

4. Kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren

Kommundirektören presenterar sig.

Utmaningar, allvarligt ekonomiskt läge.

Utveckling, en kommun, inga stuprör. Bättre styrning/ledning, mera fart, höja ambitionerna.

Möjlighet till frågor; Alla perspektiv ska alltid beaktas i alla frågor.

Återkommer gärna igen.

5. Andrey Edemskiy, enhetschef, allmän platsverksamhet

Bildspel: trafik och mobilitet

Allmän plats, där ingår bland annat färdtjänst

Nyhet; en medpassagerare gratis.

Frågor skickas med. Utformning av gång- och ledstråk, i samarbete med rådet (teknisk handbok) Bjuds in till hösten igen.

Kontaktuppgifter bifogas.

6. Boendestödjare, på egna villkor

Susanna Stålhand presenterar verksamheten, 200 personer beviljade insatsen. Försöker anpassa stödet individuellt så långt det går. Viktigt att eventuellt klagomål kommer fram snabbt. Biståndshandläggaren kan man alltid vända sig till. Om inte behovet blir tillgodosett kan man vända sig till Susanna Stålhand, socialpsykiatrin.

7. Irene Starborg, EHB

Bildspel: trygghetsbostäder. Kontaktuppgifter bifogas.

8. PAUS

9. Information/ återkoppling från kommunstyrelsen

10. Information/ återkoppling från nämnderna

11. Övriga frågor

12. Anna Juhlin återkopplar gällande rök- och parfymfri arbetsplats

Anders och Pernilla tar frågan vidare till kommande presidiemöte och ser hur rådet ska gå vidare.

13. Höstens mötesdatum

Onsdag 18 oktober, torsdag 30 november är bokade.

14. UL:s nya taxa

Vice ordförande Anneli Djurklou formulerar en skrivelse angående prisskillnaderna mellan UL och färdtjänsten, och presenterar den för rådet innan den skickas in till kommunen.

Mötet avslutas

Ordförande avslutar dagens möte och tackar ledamöterna.

Antecknat av Pernilla Madesäter.

Justeras av Anders Wikman.

Justeras av Anneli Djurklou.