Bergvretenskolan

På Bergvretenskolan ska alla få utveckla sitt allra bästa jag. Vi har goda förutsättningar för att lyckas.

Foto av en lärare som hjälper en elev med studier

Resultat och behörighet

Hos oss har vi hög andel behöriga elever till gymnasiet. En del av förklaringen till de goda resultaten är att vi har mycket hög andel behöriga lärare. Vi låter analys av resultat ligga till grund för våra medvetna pedagogiska val.

Matsal och skolmat

På Bergvretenskolan lagas all mat på plats. Vi har tre matsalar med 80 platser i varje. På så sätt kan vi erbjuda en lugnare matupplevelse för både elever och personal.

Lokaler

Vi är Enköpings största skola och just nu pågår renoveringar och ombyggnationer. Bland annat kommer de gamla gymnastiksalarna att byggs om till lektionssalar. Där kommer praktiskt estetiska ämnen, så som slöjd, bild och hemkunskap, att finnas. Ombyggnationen beräknas vara färdig år 2021.

Foto av Bergvretenskolan. Det är en flervåningsbyggnad i tegel. I förgrunden av bilden syns en del av skolgården.

Skolbibliotek

Vi har ett skolbibliotek som är tillgängligt under skoltid.

Digitala verktyg

På skolan använder vi främst chromebooks och arbetar i Googles miljö. Från och med hösten 2021 kommer alla elever år 1-9 ha tillgång till egna chromebooks i skolan. Det ger förutsättning till att utveckla undervisningen och skapa tillgängliga lärmiljöer. Vi kompenserar och kompletterar undervisningen för att alla elever ska nå målen i våra styrdokument.

Studie- och yrkesväg­ledning

På Bergvretenskolan har vi en studie- och yrkesvägledare som finns där för eleverna när de ska fatta beslut om sina framtida studie- och yrkesval. Inom ramen för studie- och yrkesvägledning ges även undervisning som rör arbetsliv, utbildningsinformation och studiebesök.

Högstadieeleverna informeras klassvis om gymnasiestudier och gymnasievalet. Under höstterminen i åk 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal. Önskas flera samtal eller samtal med föräldrar, bokas detta in, så att alla elever känner sig säkra med sina val. Eleverna erbjuds även prova-på-dagar på gymnasier samt bjuds in till Informationskvällar och Öppet hus. Under vårterminen är studie- och yrkesvägledaren behjälplig med gymnasievalet och eventuella omval samt i kontakten med olika gymnasier.

Värdegrund och lokala styrdokument

Berggrunden – vår värdegrund

Vår värdegrund heter Berggrunden. Den är formad av elever, föräldrar och personal.

Som elev kan du förvänta dig av oss:

 • att vi vill dig väl
 • att vi kommer att ge dig möjlighet att lära dig så mycket som möjligt
 • att du möter engagerad och kunnig personal
 • att vi arbetar för att du ska få en lugn, trygg och trivsam miljö
 • att vi hjälper dig om det uppstår problem
 • att vi ingriper direkt mot alla former av kränkningar.

Av dig som elev förväntar vi oss:

 • att du följer Berggrunden
 • att du bemöter andra med respekt
 • att du använder ett vårdat språk
 • att du medverkar till att motverka skadegörelse
 • att du tar ansvar för skolarbetet och gör ditt bästa
 • att du följer skolans ordningsregler.

Trygghetsplan

Vår trygghetsplan grundar sig på Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Elevhälsa

På Bergvretenskolan har vi ett elevhälsoteam med en specialpedagog, 5 speciallärare, två skolkuratorer, skolpsykolog samt skolsköterska. Elevhälsan leds av rektor.

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elev­inflytan­de och föräldra­samverk­an

Ett nära samarbete med elever och vårdnads­havare är viktigt för att vi ska få en bra skola och utbildning. I olika forum möts vi för dialog och samarbete.

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevrådet år 1–6

I elevrådet på låg- och mellanstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 5 och 6.

Elevrådet år 7–9

I elevrådet på högstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 7, 8 och 9. De arrangerar även kultur­evenemang och tävlingar på skolan.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklings­samtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per läsår. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas vårdnadshavare och representanter från skolan för att prata om verksamheten. Alla som vill är välkomna att vara med på föräldrarådet.

Studiedagar och lov

Varje termin har vi ett antal studiedagar och lov.

Kontakt och sjukanmälan

Expedition

Telefon: 0171-62 67 00 eller 0171-62 67 01

E-post: bergvretenskolan@enkoping.se

Sjukanmälan

Om du ska göra en sjukanmälan gör du det helst via InfoMentor.

Ledning

Rektor

Frida Johansson
E-post: frida.johansson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 02

Biträdande rektor

Tobias Svensson
E-post: tobias.svensson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 04

Arbetslag

Förskoleklass

Telefon: 0171-62 67 14

Arbetslag 1

Telefon: 0171-62 67 21

Arbetslag 2

Telefon: 0171-62 67 22

Arbetslag 3

Telefon: 0171-62 67 17

Årskurs 4–6

Telefon: 0171-62 67 24

Årskurs 7–9

Telefon: 0171-62 67 23

Fritidshem

Förskoleklass

Telefon: 0171-62 67 14

E-post: bergvreten.forskoleklass@enkoping.se

Ekorren

Telefon: 0171-62 67 22

E-post: bergvreten.ekorren@enkoping.se

Ugglan

Telefon: 0171-62 67 17

E-post: bergvreten.ugglan@enkoping.se

Humlan

Telefon: 0171-62 67 21

E-post: bergvreten.humlan@enkoping.se

Årskurs 4–6

Telefon: 0171-62 67 24

E-post: bergvreten.storfritids@enkoping.se

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 67 08 eller 0171- 62 72 54

Kurator

Telefon: 0171-62 67 09

Psykolog

Telefon: 0171-62 57 59

Studie- och yrkesvägledare

E-post: asa.lindstrom@enkoping.se

Matsal och kök

Kökschef

Telefon: 0171-62 6713
E-post: annika.ellstom@enkoping.se

Fakta om skolan

 • Adress: Kantarellgata 1, 749 44 Enköping
 • Telefon: 0171-62 67 00
 • År: F–9
 • Antal: 720 elever
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun