I en infiltration eller markbädd som ligger i grundvattnet fungerar inte reningen som den ska. Avloppsvattnet förs orenat ut till grundvattnet som sedan kan förorena dricksvattentäkter.

För att fastighetsägare eller tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att den enskilda avloppsanläggningens infiltrationsbädd eller markbädd inte ligger i grundvattnet, behöver anläggningen ha ett så kallat grundvattenrör.

Mått och avstånd av rör

Röret bör vara minst 110 millimeter i diameter och kan till exempel vara ett vanligt dräneringsrör eller PVC-rör. I grundvattenröret ska du med hjälp av en pejlsticka kunna ta reda på hur grundvattennivån står i förhållande till spridarrören. Nivåskillnaden mellan spridarrören och grundvattenrörets botten ska vara minst 120 centimeter. Avståndet från spridarrörets botten till grundvattenytan ska vara minst 100 centimeter under hela året.

Placering av rör

Grundvattenröret kan anläggas var som helst i eller i anslutning till infiltrationsbädden eller markbädden. En lämplig lösning är dock att placera grundvattenröret i anslutning till ventilationsrören. För att skydda rören från påkörning, nedtrampning eller överväxning kan samtliga rör samlas i en ventilationsbrunn.

Illustration av grundvattenrör. Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn.

Bilden till överst visar ett exempel på utformning av grundvattenrör. Bilden längst ner visar luftningsrör och grundvattenrör ihop i en ventilationsbrunn. (Bilder är uppdaterade januari 2016)

Om du vill installera ett minireningsverk på din fastighet, måste du ansöka om ett tillstånd från kommunen.

Tänk på att följa instruktionerna i blanketten så att du fyller i den rätt. En ofullständig blankett kommer att skickas tillbaka till dig för komplettering.

Innan du skickar in blanketten är det viktigt att kontrollerar att du har skickat med alla bilagor som behövs.