Kursplan
ventilations­ingenjör

med inriktningstyr- och reglerteknik


Tabellen visar vilka ämnen som ingår i utbildningen och hur många poäng varje kurs har.

Kurs

Poäng

Ellära

20

Examensarbete

15

Inomhusmiljö

15

Lärande i arbete 1

25

Lärande i arbete 2

35

Lärande i arbete 3

50

Marknadsföring

10

Matematik

10

Projektering och projektledning

30

Ritlära och magiCAD

30

Styr- och reglerteknik

40

Ventilationsteknik 1

50

Ventilationsteknik 2

50

Summa

400

Utbildningens huvudsakliga innehåll

Att studera till ventilationsingenjör i Enköping innebär att du under studietiden kommer att få en gedigen kunskapspalett av färdigheter och kompetenser som ger dig de bästa förutsättningar till att utföra yrkesrollen:

Styr- och regler teknik

Du lär dig om användningen av styr- och reglersystem för ventilation och hur olika styrsystem och dess funktion gynnar energibesparing. Du får en grundläggande kunskap om motorstyrning, frekvensomriktare, strömriktare och andra typer av styrning. Kursen ger även en introduktion till fastighetsautomation.

Under kursen får du även lära dig att reglera olika funktioner för styr- och reglersystem. Kursen ska förklara användningen av driftkort och hur dessa upprättas. Utöver det så får du även kunskap om olika sensorer används för reglering av temperatur, flöden och tryck samt ställdon. Kursen introducerar även olika typer av larmfunktioner i reglerkretsar och nätverkskommunikation.

Ventilationsteknik 1

Grundläggande ventilationsteknik

Du får lära dig om varför vi behöver ventilera fastigheter och om de grundläggande principerna som borgar för ett bra inomhusklimat och dess effekter för människor hälsa och prestation.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom ventilationssystem, förhållande till luft och olika ventilationsbehov. Vidare introducerar kursen grundläggande systemkunskaper och luftföringsprinciper samt olika luftströmningar i lokaler utifrån don och placering.

Ventilationsteknik 2

Tillämpad ventilationsteknik

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i ventilationsteknik och ventilationssystem, luftprinciper och luftströmning. Du studerar hur ventilationen i en fastighet kan påverka energikonsumtionen i positiv eller negativ riktning och får utföra luftflödesberäkningar i olika ventilationssystem. Under kursen får du även praktisk färdighet att kunna integrera värme- eller kylfunktioner i ventilationssystem, lära dig om ljuddämpning, samt hur man i yrkesrollen beräknar dimensionering och mäter olika luftflöden.

Ellära

I den här kursen får du fördjupade kunskaper inom ellära och hur ellära omsätts i praktik. Kursen ska förmedla kunskaper och färdigheter inom ellära och elkraftteknik enligt Elsäkerhetsverkets krav ELSÄK-FS 2017:4 bilaga 3. I en framtida yrkesroll kan du söka begränsad auktorisation om praktikkraven uppfylls enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Du lär dig grundbegreppen inom ellära och elsäkerhet och att hur du tillämpar de regelverk och riskbedömningar som gäller för elanläggningar.

Projektering och projektledning

I den är kursen får du lära dig grunderna för projektering, projektledning och projektkalkylering. Kursen innefattar projekteringsarbetets grunder, hur olika projekteringsprogram används samt genomgång av gällande entreprenadsbestämmelser.

Under kursen får du projektera in de system som skall installeras direkt på byggritningarna via arbetsverktyget MagiCAD. Kursen innehåller även grunderna i olika typer av arbetsmetodik för projektledning av ventilationsinstallation samt arbetsledning och gruppdynamik.

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningen kommer du att ha tre stycken LIA-kurser om minst 20 veckor sammanlagt. LIA är arbetsplatsförlagd utbildning ute på olika företag som ger dig erfarenhet av att öva och tillämpa dina förvärvade kunskaper i verklig miljö. Varje LIA-period har en specifik inriktning. Du väljer själv dina LIA-platser, med stöd från oss på skolan, och kan arbeta var som helst i Sverige. Du har även möjlighet att studera utomlands under LIA.

Examensarbete

Examensarbetet sammanfattar hela utbildningens innehåll genom att du får skapa ett ventilationssystem för en fastighet utifrån givna förutsättningar. Examensarbetet ska innehålla både ritningar, beräkningar och en skriftlig redovisning över valda lösningar samt dess för- och nackdelar. Arbetet ska sedan presenteras muntligt. Väl utfört kan examensarbetet användas som referens vid eventuell anställning.